• Bit Error rate tester MP8931A Anritsu 

  Bit Error rate tester MP8931A

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Anritsu

  MP8931A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đọc LCR hãng ColibriLCR-Reader Professional 5

  LCR-Reader

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Warranty
    Colibri
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • LCR-Reader Professional 16LCR-Reader Professional 13

  LCR-Reader Pro Plus

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Colibri
    LCR Reader Pro Plus
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • LCR-Reader Professional 12LCR-Reader Professional 8

  LCR-Reader Probe Connector

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Warranty
    Colibri
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • LCR-Reader Professional 4LCR-Reader Professional

  LCR-Reader Professional

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Warranty
    Colibri
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Nhíp đo thông minh linh kiện dán SMD LCR Reader MPA

  LCR-Reader-MPA BT

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Micsig
    ATO1102
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Nhíp thông minh ST5S-BT Colibri đo RLC với Bluetooth and Receiver Stick 8

  Nhíp thông minh kiểm tra LED

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Warranty
    Colibri
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mô phỏng tiếng ồn máy bay

  Simulation Aircraft Noise with SoundPLAN

  tick sản phẩm Manufacturer
    SoundPlan
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mô phỏng tiếng ồn trong nhà ngoài trời trong công nghiệp - SoundPLAN-min

  Simulation Industrial Noise Indoors/Outdoors with SoundPLAN

  tick sản phẩm Manufacturer
    SoundPlan
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mô phỏng tiếng ồn đường giao thông với SoundPLAN

  Simulation noise Road/Railway/Distributed Computing

  tick sản phẩm Manufacturer
    SoundPlan
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Smart Tweezer LCR ReaderNhíp đo LCR linh kiện dán Smart Tweezers LCRReader

  Smart Tweezer LCR Reader

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siborg
    LCR Reader
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
  4,850,000 
 • Hot
  Smart tweezers LCR meter ST 5SLCR Meter Smart Tweezers

  Smart tweezers LCR meter ST5S

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siborg (Colibri)
    ST5S
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com