Thực Hành Viễn Thông – Thông Tin Liên Lạc

Nhập khẩu cung cấp thiết bị thực hành viễn thông, thông tin liên lạc và các thiết bị giáo dục, dạy nghề.