Thực Hành Cơ Khí

Bộ thực hành cơ khí cho phòng thí nghiệm, bộ dạy học đào tạo, phòng nghiên cứu cơ khí