Bộ thực hành cơ khí cho phòng thí nghiệm, dạy học đào tạo, phòng ngiên cứu cơ khí