Thiết bị kiểm tra và đo lường

Nhập khẩu phân phối thiết bị đo lường kiểm tra cho phòng thí nghiệm Lab, phòng nghiên cứu