Máy hiện sóng Tektronix TBS1052C 50Mhz 1GS/s

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AWG70001B

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AWG70002B

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AWG5204

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AWG5208

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AWG5202

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG1062

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG1022

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31252

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31251

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31152

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31102

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31151

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31101

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31052

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31022

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31051

Liên hệ

Máy phát xung Tektronix AFG31021

Liên hệ

Máy phân tích phổ Tektronix RSA7100A 16kHz-14/26.5Hz

Liên hệ

Máy phân tích phổ USB Tektronix RSA607A 9kHz-7.5GHz

Liên hệ

Máy phân tích phổ USB Tektronix RSA603A 9kHz-3GHz

Liên hệ

Máy phân tích phổ USB Tektronix RSA306B 9kHz–6.2GHz

Liên hệ

Máy phân tích phổ Tektronix RSA7100B 16kHz-14/26.5GHz

Liên hệ

Máy phân tích phổ Tektronix RSA5126B 1Hz-26.5GHz

Liên hệ

Máy phân tích phổ Tektronix RSA5115B 1Hz-15GHz

Liên hệ

Máy phân tích phổ Tektronix RSA5106B 1Hz-6.2GHz Real-Time

Liên hệ

Máy phân tích phổ Tektronix RSA5103B 1Hz-3GHz Real-Time

Liên hệ

Máy phân tích phổ cầm tay Tektronix RSA518A 9kHz–18GHz

Liên hệ

Máy phân tích phổ cầm tay Tektronix RSA513A 9kHz–13.6GHz

Liên hệ

Máy phân tích phổ cầm tay Tektronix RSA507A 9kHz–7.5GHz

Liên hệ

Máy phân tích phổ cầm tay Tektronix RSA503A 9kHz-3GHz

Liên hệ

Tải điện tử lập trình Tektronix 2380-500-30 (30A-500V)

Liên hệ