Sectioning machines

Sectioning machines

 • Trim Saw

  • Manufacturer

  Model

  • Warranty

  Allied High Tech

  Trim Saw

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • TechCut 4 Precision Low Speed SawPhụ kiện cắt TechCut 4

  TechCut 4 Precision Low Speed Saw

  • Manufacturer

  Model

  • Warranty

  Allied High Tech

  TechCut 4

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cắt độ mẫu, linh kiện chính xác cao TechCut 5 - Allied High Tech

  TechCut 5 Precision Sectioning Machine

  • Manufacturer

  Model

  • Warranty

  Allied High Tech

  TechCut 5

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cắt mẫu | Máy cắt mẫu chính xác cao Allied High TechPowerCut 10 Abrasive Cut-off Saw

  PowerCut 10 Abrasive Cut-off Saw

  • Manufacturer

  Model

  • Warranty

  Allied High Tech

  PowerCut 10™

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Diamond Band Saw

  • Manufacturer

  Model

  • Warranty

  Allied High Tech

  Diamond Band Saw

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đúc nóng mẫu TechPress 3 MountingSản phẩm quá trình đúc nóng mẫu bằng máy đúc mẫu TechPress 3

  TECHPRESS 3™ MOUNTING PRESS

  • Manufucturer

      • Model

      • Warranty

  Allied High Tech

  TechPress 3

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com